Kanceláře

Brno / Křenovice u Slavkova

Telefon

+420 775 128 527

Email

ak@advokat-rihova.com

Napište nám

Vymáhání pohledávek

Je výhodné, když pohledávky vymáhá advokát

V posledních letech je otázka vymáhání dluhů palčivá a komunikace s dlužníky složitá. Zabývám se jak soudním, tak mimosoudním vymáháním pohledávek, exekucemi a insolvenčním řízením. S dlužníkem budu jednat za Vás a všemi dostupnými právními prostředky ho přiměji k uhrazení dluhu.

Zdarma prostuduji veškeré dokumenty, které se k pohledávce vztahují, a posoudím možná rizika vymáhání. Poté se pokusím o mimosoudní vyřešení případu, pokud nebude dohoda možná, zahájím soudní řízení.

V rámci poskytování právních služeb je mou snahou nejen úspěšné vymáhání dluhů, ale zejména zabránění jejich vzniku např. sepsáním kvalitních smluv. Jen vědomí toho, že věřitele zastupuje advokát, a že si tak zajistil odborné právní zázemí, má na dlužníky velký vliv.

Co nabízím:

 • spolupráci on-line. Pokud nebudete chtít či moci osobně docházet do naší kanceláře, vyřešíme vše po internetu

 • převezmu vymáhání komplexně, nadále již nebudete zatíženi administrativou ani dalšími náklady s pohledávkami spojenými

 • rychlé jednání, odpovědnost za správnost provedených úkonů

 • sepsání kvalitních smluv, které Vám zaručí výrazné zlepšení platební morálky Vašich zákazníků a v případě nutnosti úspěšné vymáhání dluhů

 • mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti s Vaším zastupováním dozvím

 • pojištění odpovědnosti za případnou škodu způsobenou při poskytování právních služeb do výše 5.000.000 Kč

 • náklady mé práce v případě soudního řízení hradí Váš dlužník

Jak při vymáhání postupuji:

 • s věřitelem sepíšeme plnou moc a smlouvu o právní pomoci

 • zkompletuji veškeré doklady nutné k vymáhání pohledávky

 • pomocí veřejně dostupných zdrojů prověřím majetek dlužníka

 • coby advokát zašlu dlužníkovi výzvu k úhradě pohledávky

 • v případě nutnosti budu jednat s dlužníkem o dodatečném zajištění pohledávky

 • podám žalobu s návrhem na vydání platebního rozkazu či elektronického platebního rozkazu

 • budu Vás při vymáhání pohledávky zastupovat před soudy všech instancí

 • v případě platné rozhodčí doložky podám návrh na vydání rozhodčího nálezu

 • podám návrh na nařízení exekuce a budu Vás zastupovat při jednání s exekutorem

 

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Nejdříve se vždy snažím vymoci pohledávku mimosoudní cestou. Pokud se to podaří, klient dostane své peníze rychleji a není zatížen často stresujícím a zdlouhavým soudním řízením. Dlužníkovi tedy nejprve zasílám předžalobní oznámení, ve kterém ho seznámím s tím, že jsem převzala právní zastoupení věřitele a vyzvu jej k úhradě dlužné částky. Už samotné angažování advokáta do případu často pomůže, má na dlužníka silný psychologický vliv. Dlužník si zároveň uvědomí, že pokud nezaplatí, bude celá záležitost předána soudu nebo rozhodci.

Pokud je to možné, kontaktuji dlužníka také telefonicky a seznámím ho se situací. Nemá-li prostředky na zaplacení celého dluhu, sjednám s ním po předchozí domluvě s klientem splátkový kalendář s tzv. rozhodčí doložkou nebo jiný způsob zajištění pohledávky.

Splátkový kalendář se vždy sjednává s tzv. ujednáním ztráty výhody splátek pro případ prodlení dlužníka s jednou splátkou. V takovém případě se splátkový kalendář ruší a dlužník je povinen zaplatit celou dlužnou částku najednou. Náklady právního zastoupení, které lze požadovat po dlužníkovi, vznikají až podáním žaloby k soudu. Upozorňuji, že v případě mimosoudního vymáhání nese náklady v plné míře věřitel a předem se domlouvají podmínky odměny advokáta (např. procentem z vymožené částky). Neuhradí-li dlužník svůj dluh, celou věc řeším v soudním či rozhodčím řízení. Pokud bude vůči dlužníkovi zahájeno insolvenční řízení (prohlášen úpadek), přihlásím do něj Vaši pohledávku.

Trestní oznámení a náhrada škody

Po převzetí případu vymáhání pohledávky zjišťuji, zda dlužník svým jednáním nenaplnil skutkovou podstatu trestného činu. Může se jednat o trestný čin podvodu, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, zpronevěry, atd. Pokud k naplnění došlo, po dohodě s klientem vypracuji a podám trestní oznámení.

O průběhu vymáhání dluhu Vás budu coby Váš advokát pravidelně informovat.

Soudní vymáhání pohledávek

Pokud dlužník neuhradí Vaši pohledávku ani po výzvách advokáta, či pokud nedodrží splátkový kalendář, obratem podávám návrh na vydání platebního rozkazu k příslušnému soudu, popřípadě žalobu k rozhodčímu soudu.

V případě vymožení dluhu obdržíte 100 % z výše žalované částky společně s ostatními nároky, které k pohledávce náležely, především tedy úroky, úroky z prodlení a smluvní pokuty. Odměna advokáta je hrazena z náhrady nákladů právního zastoupení, které Vám budou přiznány nad rámec žalované částky a hradí je dlužník.

Soudní řízení probíhá na podkladě listinných důkazů, Vaše účast u případně nařízeného soudního jednání není nutná. Advokát se jednání účastní pouze v případě, kdy dlužník rozporuje důkazy a skutečnosti.

 

Zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev.č. 13677
IČ: 73628565

Please publish modules in offcanvas position.