Kanceláře

Brno / Křenovice u Slavkova

Telefon

+420 775 128 527

Email

ak@advokat-rihova.com

Napište nám

Občanské právo

Patrně nejrozsáhlejší právní odvětví právního řádu. Původně se rozsah tohoto pojmu v podstatě kryl se soukromým právem, postupně se však z něho začaly některé oblasti vyčleňovat jako samostatná právní odvětví

Občanské právo hmotné, zkráceně jen občanské právo (jehož součástí však není občanské právo procesní), je patrně nejrozsáhlejší právní odvětví právního řádu. Za samostatné právní odvětví je u nás považováno například rodinné právo, pracovní právo a obchodní právo.

Advokátní kancelář Mgr. Iva Říhová poskytuje tyto služby:

Občanské právo hmotné

 • sepsání, kontrola a revize smluv (kupní smlouva, darovací, nájemní, smlouva o půjčce, smlouva o smlouvě budoucí, apod.)
 • vymáhání pohledávek z občanskoprávních vztahů (smírem i soudní cestou)
 • postoupení pohledávky, převzetí dluhu, přistoupení k závazku, ručení, uznání dluhu, prominutí dluhu, započtení pohledávek, dohoda o narovnání, smlouva o zajišťovacím převodu práva
 • bytové právo a nájemní vztahy
 • věcná břemena (věcná práva k věci cizí)
 • zástavní a zadržovací právo
 • předkupní právo a právo zpětné koupě
 • právní služby v dědických věcech
 • odpovědnost za škodu a problematika bezdůvodného obohacení
 • vlastnické právo a spoluvlastnické vztahy, sousedské vztahy
 • spotřebitelské vztahy a práva spotřebitele
 • ochrana osobnosti
 • založení a zápis společenství vlastníků jednotek, sepsání stanov
 • věcná břemena a zástavní práva včetně návrhu na vklad do katastru nemovitostí a řešení sporů z nich vyplývajících

 

Občanské právo procesní

 • zkrácené rozkazní řízení (platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, směnečný a šekový platební rozkaz, evropský platební rozkaz, odpor a námitka)
 • problematika veřejných dražeb
 • návrh na zahájení řízení, žaloba, řádné i mimořádné opravné prostředky
 • ústavní stížnost
 • zastupování fyzických i právnických osob v řízení před soudy, v rozhodčím a exekučním (vykonávacím) řízení
 • zastupování v řízení vedeném katastrálním úřadem

 

 

Zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev.č. 13677
IČ: 73628565

Please publish modules in offcanvas position.