Kanceláře

Brno / Křenovice u Slavkova

Telefon

+420 775 128 527

Email

ak@advokat-rihova.com

Napište nám

Zajištění pohledávek

Návrh na nařízení exekuce

Ve své praxi často spolupracuji s exekutory a zastupuji klienty v exekučním řízení, k němuž dochází po neúspěšném vymáhání pohledávky.

Náklady exekuce

Náklady exekučního řízení hradí dlužník. V případě vymožení dlužné částky jsou odměnou advokáta náklady právního zastoupení přiznané soudem.

Exekuce se provádí následujícími způsoby:

  • Prodejem movitých věcí a nemovitostí

  • Prodejem podniku nebo podílu v obchodní společnosti, členských práv v bytovém družstvu, patentů, průmyslových vzorů či a ochranných známek

  • Přikázáním jeho pohledávky (např. peněz na bankovním účtu)

  • Srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů

 

ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK

S výběrem vhodného zajištění pohledávek Vám ráda poradím. Doporučuji následující typy zajištění:

Rozhodčí doložka

prostřednictvím rozhodčího řízení lze rozhodovat veškeré spory majetkové povahy, k jejichž projednání by byl jinak příslušný obecný soud dlužníka. Je-li dána pravomoc rozhodce, je obecný soud z rozhodování sporu vyloučen, rozhodčí nález představuje exekuční titul stejné váhy, jako vykonatelný rozsudek soudu, tj. lze nařídit exekuci. Rozhodčí doložku lze sjednat i dodatečně. V případě, že dojde k porušení splátkového kalendáře, je celý dluh splatný ihned a pohledávka může být řešena formou rozhodčího řízení.

Uznání závazku

potvrdí existenci pohledávky a prodlouží promlčecí lhůtu až na 10 let. Uznání závazku lze kombinovat s rozhodčí doložkou.

Ručení

vedle věřitele a dlužníka existuje ještě třetí osoba, jíž zákon nazývá ručitel. Ten na sebe bere povinnosti dlužníka v případě, že nebude schopen pohledávku splatit.

Zástavní právo

zastavit je možné věci movité, nemovité, pohledávky, patenty, apod. Jedná se o zajištění pro případ, že závazek dlužníka nebude řádně splacen. V takovém případě lze dosáhnout splacení zpeněžením zástavy.

Postoupení pohledávky

probíhá sepsáním smlouvy, v níž je vyjádřena vůle věřitele postoupit svoji pohledávku za dlužníkem i bez souhlasu tohoto dlužníka. Postoupením pohledávky dochází ke změně v osobě věřitele.

Směnka

obchodovatelný cenný papír, obsahující zákonem přesně vymezené náležitosti, zejména bezpodmínečný závazek nebo příkaz výstavce zaplatit stanovenou finanční částku, v určitou dobu, na určitém místě a zabezpečující jejímu majiteli právo vyžadovat toto plnění od toho, kdo se na směnce podepsal.

Zajištění pohledávek v insolvenčním řízení

Zajištění věřitelé uplatňují své nároky pomocí přihlášky pohledávky, v níž se musí dovolat svého zajištění. Pokud pohledávka není zajištěná, její šance na úspěch v insolvenčním řízení je mnohem nižší. Za zajištěného se považuje věřitel, jehož pohledávka je zajištěna majetkem náležícím do majetkové podstaty, a to např. pomocí zástavního práva, zadržovacího práva, omezení převodu nemovitosti, atd.

 

 

Zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev.č. 13677
IČ: 73628565

Please publish modules in offcanvas position.