Kanceláře

Brno / Křenovice u Slavkova

Telefon

+420 775 128 527

Email

ak@advokat-rihova.com

Napište nám

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, dále jen „Nařízení“) uvádíme informace o zpracování osobních údajů.


1. Naše kontaktní údaje v záležitostech ochrany osobních údajů
1.1. Moje advokátní kancelář vystupuje jako tzv. správce osobních údajů. V případě dotazů, žádostí nebo námitek vztahujících se ke zpracování osobních údajů se prosím obraťte na moje níže uvedené kontaktní údaje:
písemný kontakt:

Mgr. Iva Říhová, advokátka

Zahradnická 223/6
603 00 Brno
Česká republika

elektronický kontakt:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


2. Kdy dochází ke zpracování Vašich osobních údajů?
2.1. Ke zpracování Vašich osobních údajů může dojít v následujících případech:

  • - komunikovali jste s námi písemně nebo elektronicky (např. prostřednictvím e-mailu) a sdělili jste nám osobní údaje,
  • - jste mým klientem /klientkou – fyzickou osobou, případně podnikající fyzickou osobou,
  • - jste zaměstnancem/zaměstnankyní nebo jiným zástupcem mého klienta – právnické osoby,
  • - jste podnikající fyzickou osobou, nebo zaměstnancem právnické osoby, se kterou jsem uzavřela smlouvu jako objednatel Vašich služeb nebo zboží,
  • - jste uchazeč o zaměstnání v mé advokátní kanceláři.

2.2. Tyto informace o zpracování osobních údajů se vztahují na všechny shora uvedené případy.


3. Právní základ zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování

Vaše osobní údaje jsme oprávněni i bez Vašeho souhlasu zpracovávat:

  • - v rozsahu nezbytném pro uzavírání smlouvy, popř. pro účely splnění našich povinností ze smlouvy,
  • - v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis, např. zákon,
  • - v rozsahu nezbytném pro účely našich oprávněných zájmů.

Dále uvádíme podrobnější informace o jednotlivých právních základech pro zpracování osobních údajů:

3.1. Sjednávání, uzavření a následné splnění smlouvy
3.1.1 Osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro uzavření smlouvy s Vámi – fyzickou osobou – a následné splnění povinností a uplatňování práv ve smlouvě sjednaných (čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení).
3.1.2 Účelem zpracování osobních údajů je uzavření smlouvy a následné splnění našich povinností a uplatňování práv z uzavřené smlouvy, zejména poskytnutí právních služeb, plnění povinností z pracovněprávního vztahu nebo úhrada Vámi dodaných služeb nebo zboží.
3.1.3 Jaké osobní údaje zpracováváme: za uvedeným účelem zpracováváme Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, v některých případech datum narození nebo rodné číslo) a adresní údaje (adresu bydliště, případně Vámi zadanou doručovací adresu, e-mailovou adresu, tel. číslo), popisné údaje, pokud je ve smlouvě nebo související komunikaci uvádíte (akademický titul) a případně další osobní údaje související s poskytovanou právní službou (může se jednat také o zvláštní kategorie osobních údajů).
3.1.4 Sjednávanou, popř. uzavřenou smlouvou je nejčastěji smlouva o poskytování právních služeb, smlouvy uzavírané v pracovněprávních vztazích a dále kupní smlouvy či smlouvy o dílo nebo o poskytování služeb, kde figurujeme jako kupující či objednatelé.

3.2. Splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis
3.2.1 Vaše osobní údaje rovněž zpracováváme, protože je to nezbytné pro splnění právních povinností, které se na nás vztahují (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení).
3.2.2 Mezi uvedené právní povinnosti patří zejména vystavování, příjem a archivace daňových dokladů (mj. dle zákona o účetnictví, zákona o dani z přidané hodnoty), vedení a archivace advokátního spisu včetně e-mailové komunikace, kontaktních údajů a evidence poskytovaných služeb), předávání osobních údajů orgánům ČAK (dle právních předpisů o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).
3.2.3 Účelem zpracování osobních údajů je plnění našich zákonných povinností zejména v oblasti účetnictví, daňových předpisů, předpisů upravujících výkon advokacie a dalších právních předpisů.

3.3. Zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů
3.3.1 Osobní údaje zpracováváme způsobem také proto, abychom mohli uzavřít smlouvu s právnickou osobou, kterou zastupujete (nejčastěji jako člen statutárního orgánu nebo jako zaměstnanec), a následně s ní komunikovat nebo jí poskytovat právní služby, případně z jiných oprávněných důvodů, které jsme však povinni Vám sdělit.
3.3.2 Shora uvedené zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení).
3.3.3 Účelem zpracování osobních údajů je řádná identifikace našich klientů, popř. jejich zástupců a za účelem komunikace, případně obrany pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
3.3.4 Jaké osobní údaje jsou zpracovávány: identifikační údaje (jméno, příjmení, v některých případech datum narození nebo rodné číslo) a adresní údaje (adresu bydliště, případně Vámi zadanou doručovací adresu, e-mailovou adresu, tel. číslo) případně popisné údaje, pokud je uvádíte (akademický titul), případné další osobní údaje nezbytné pro náš oprávněný zájem (např. osobní údaje nezbytné pro to, abychom mohli poskytnout právní služby).

4. Doba uložení osobních údajů
4.1. Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu zpracování, případně po dobu, kterou jejich ukládání stanovují právní předpisy.


5. Kde zpracováváme a komu poskytujeme Vaše osobní údaje?

5.1. Místo zpracování

5.1.1 Osobní údaje zpracováváme v České republice.

5.2. Příjemci osobních údajů

5.2.1 Jste-li klient mé advokátní kanceláře, Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze oprávněným zaměstnancům pouze v nezbytném rozsahu a za účelem vyplývajícím ze smlouvy nebo z jiného právního důvodu zpracování osobních údajů (zejména v souvislosti s plněním povinností dle právních předpisů).

5.2.2 V závislosti na povaze právních služeb, které pro vás poskytujeme, může dojít k předání vašich osobních údajů třetím osobám (v rámci komunikace s protistranou, činění podání v rámci konkrétních soudních či správních řízení apod.), vždy však v míře potřebné k řádnému poskytnutí právních služeb dle uzavřené smlouvy a k ochraně Vašich zájmů.


6. Vaše práva v souvislosti s tím, že zpracováváme Vaše osobní údaje
6.1. Vaše osobní údaje zpracováváme korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy. Dále uvádíme Vaše práva, která máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

6.2. Právo na přístup k osobním údajům a jejich opravu
6.2.1 Máte právo na přístup k osobním údajům týkajících se Vás jako tzv. subjektu údajů, a to za podmínek uvedených v článku 15 Nařízení.
6.2.2 Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění.

6.3. Právo na výmaz („právo být zapomenut“), právo na omezení zpracování
6.3.1 Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, avšak pouze pokud k tomu existuje některý z důvodů, které jsou uvedeny v čl. 17 Nařízení.
6.3.2 Máte právo na omezení zpracování, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 Nařízení.

6.4. Právo na přenositelnost osobních údajů
6.4.1 V případech, kdy je zpracování založeno na Vašem souhlasu (čl. 3.5.) anebo na plnění smluvní povinnosti (čl. 3.1.) a kdy je zároveň zpracování prováděno automatizovaně, máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a případně právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom Vám v tom bránili.
6.4.2 Máte rovněž právo požádat nás o předání Vašich osobních údajů jinému subjektu, který vystupuje v roli tzv. správce osobních údajů, jestliže to však bude technicky proveditelné.

6.5. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
6.5.1 Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas vyžadují, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

6.6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají
6.6.1 Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to tehdy, pokud zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy pro účely našich oprávněných zájmů; oprávněným zájmem odůvodňujeme zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení (čl. 3.3) a dále z důvodů uvedených v čl. 3.4.
6.6.2 Na základě námitky jsme ve smyslu čl. 21 odst. 1 Nařízení povinni posoudit, zda náš oprávněný zájem na zpracování je založen na natolik závažných důvodech, které převažují nad vašimi právy a svobodami. V případě, že takové závažné důvody nejsou dány, zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu, na který může námitka dopadat, ukončíme.

6.7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
6.7.1 Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha

 

Zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev.č. 13677
IČ: 73628565

Please publish modules in offcanvas position.