Kanceláře

Brno / Křenovice u Slavkova

Telefon

+420 775 128 527

Email

ak@advokat-rihova.com

Napište nám

Zrušení předkupního práva k podílu na nemovité věci

Zrušení předkupního práva k podílu na nemovité věci

Zrušení předkupního práva k podílu na nemovité věci účinné k 01.07.2020 a další související změny

Dne 18.03.2020 schválil Senát České republiky rozsáhlou novelu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších přespisů, jejíž předpokládaná účinnost je k 01.07.2020, která nově zruší stávající podobu předkupního práva spoluvlastníků nemovité věci k podílu na této nemovité věci a výrazným způsobem změní některé zaběhlé instituty v úpravě společenství vlastníků jednotek (dále jen jako „SVJ“), jakož i zavede možnost smluvní pokuty u nájmu bytu a nájmu domu.

Krom výše uvedeného se novela také zabývá změnou zák. č. 90/2012 Sb., o kapitálových společnostech a družstvech, a to konkrétně změnou v úpravě družstev.

Zrušení předkupního práva

Nejdůležitější změnou je bezpochyby zrušení předkupního práva spoluvlastníků k podílu na nemovité věci. Toto právo bude zachováno pouze pro spoluvlastnictví založené pořízením pro případ smrti s trváním po dobu 6 měsíců od vzniku takového spoluvlastnictví. 

Předkupní právo bylo problematické především při převodu garážových stání v domech s SVJ. Garážové stání v domě s SVJ je totiž zpravidla vyjádřeno jako spoluvlastnický podíl na jednotce garáže, která zahrnuje všechna garážová stání v dané nemovité věci. Dle nynější úpravy jsou nuceni všichni, kteří prodávají „své“ garážové stání v domě s SVJ, nabídnout ho před prodejem nejdříve ostatním vlastníkům garážových stání, jako spoluvlastníkům na jednotce garáže. Celý proces převodu je tak nejen administrativně, ale i časově velmi náročný, s ohledem na to, že předkupník má ze zákona 3 měsíce na zaplacení kupní ceny prodávajícímu namísto koupěchtivého. 

Dle znění novely již nebude muset převodce podílu na nemovité věci (typicky tedy převodce garážového stání v nemovitosti se SVJ), vyčkávat využití/nevyužití předkupního práva ostatními spoluvlastníky a odpadne tak často složitě realizovatelná administrativní zátěž. Zákonodárce se tím vrátil k původní koncepci obsažené v občanském zákoníku před novelou účinnou od 01.01.2018, kterou bylo zákonné předkupní právo spoluvlastníků všech nemovitostých věcí zavedeno.

Změny týkající se společenství vlastníků jednotek

Návrh novely zákona dále obsahuje některé koncepční změny v úpravě SVJ, přičemž nejdůležitější z nich jsou následující.

SVJ bude nově moci založit i pouze jediný vlastník všech jednotek. Tento institut přinese úlevu především pro developery, kteří budou moci založit SVJ ještě před rozprodejem jednotek v nemovité věci. Novela zároveň stanovuje nový nejzazší moment založení SVJ, a to k okamžiku, kdy je v nemovité věci alespoň pět jednotek, z nichž alespoň čtyři jsou ve vlastnictví čtyř různých vlastníků.

Další novinkou bude přechod dluhů spojených s jednotkou, kdy účinností novely by nově měly dluhy spojené s jednotkou zpravidla přecházet na nového vlastníka jednotky za podmínky, že je mohl zjistit. Při převodu jednotky bude tedy převodce předkládat nabyvateli potvrzení od osoby odpovědné za správu domu o existenci/neexistenci dluhů spojených s jednotkou. Pokud potvrzení některé dluhy nebude obsahovat, má se za to, že je nabyvatel nemohl zjistit a převodce tedy zůstane nadále dlužníkem těchto dluhů.

Smluvní pokuta u nájmu bytu a domu

Změny se dotknou i smluvní pokuty u nájmu bytu a nájmu domu (tzn. nájmu k zajištění bytových potřeb). Dle nynější zákonné úpravy není možné, aby pronajímatel do smlouvy o nájmu bytu nebo domu zakotvil smluvní pokutu při porušení povinností nájemce ze smlouvy. Dle novely bude možné smluvní pokutu sjednat, avšak s tím omezením, že smluvní pokuta a jistota nesmí v součtu převýšit trojnásobek měsíčního nájemného.

 

Zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev.č. 13677
IČ: 73628565

Please publish modules in offcanvas position.